“เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เปิดลงทะเบียนผ่านแอป เงินเด็ก เริ่มวันนี้

“เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดลงทะเบียนผ่านแอป “เงินเด็ก” เริ่มพรุ่งนี้ 16 กันยายน 2565 เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิ์และการบริการของรัฐ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยเพิ่มช่องทางจากการลงทะเบียน ณ ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

โดยเพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่านแอพพลิเคชัน “เงินเด็ก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ และการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565

ข่าวเด็ก

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีดังนี้

เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมด้วย เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ คน /ปี

เด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี

มีสัญชาติไทย

อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

กรณีหากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง โดยกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สำหรับเอกสารที่ใช้ ณ หน่วยลงทะเบียน มีดังนี้

แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

สูติบัตรเด็กแรกเกิด

บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง

ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวเด็กเล็ก

บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

ทั้งนี้แนะนำว่าให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่า ยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.02-6516902 026516920 หรือ082-0917245